Stiftelseurkund och stadgar för Stiftelsen Måseskär

§ 1 Stiftelsens bildande
Undertecknad Leif Lehmann har denna dag beslutat bilda Stiftelsen Måseskär och jag donerar kr.1000 till stiftelsens kapital.

För stiftelsen skall dessa stadgar gälla.

§ 2 Stiftelsens namn
Stiftelsens namn är ”Stiftelsen Måseskär”

§ 3 Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har till ändamål att främja vård, uppfostran samt undervisning av barn och ungdom samt utbildning inom sjömanskap, navigering och sjördddning ävensom främja forskning inom natur och miljö.

§ 4 Styrelsens säte
Stiftelsen skall ha sitt säte på Käringön, Orust kommun.

§ 5 Stiftelsens styrelse

Stiftelsens angelägenheter skall hanteras av en styrelse bestående av tre personer och tre suppleanter.

De första ledamöterna av styrelsen vid stiftandet skall vara Leif Lehmann, Lars Ledelius och Gunnar Karlsson. suppleanter skall vara lnga Lill Österberg, Sören Martinsson och Knut Warlin.

Styrelsen väljer inom sig ordförande och kassör. Så länge Leif Lehmann är ledamot av styrelsen skall han vara ordförande.

Efterträdare till styrelseledamot och styrelsesuppleant utses av styrelsen.

§ 6 Firmateckning

Stiftelsens firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening, samt av styrelsens kassör och ordförande var för sig.

§ 7 Styrelsens arbete
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller annan styrelseledamot.

Styrelsen där beslutför då minst två ledamöter är närvarande och ense om fattade beslut.

Som styrelsens beslut skall gälla beslut som fattats med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll.

§ 8 Förvaltningen av stiftelsens kapital

Stiftelsen skall ha en egen förvaltning.

Stiftelsens styrelse äger att till främjande av stiftelsens ändamål använda såväl stiftelsens kapital som avkastning. Stiftelsens ursprungliga kapital skall dock alltid behållas intakt. Styrelsen äger rätt att till kapitalet lägga den del av en årsavkastning som styrelsen finner för gott.

§ 9 Stiftelsens räkenskapsår

Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.

Det första räkenskapsåret skall omfatta tiden från och med dagen för stiftelsens bildande till och med den 31 december 1983.

§ 10 Stiftelsens räkenskaper

Stiftelsens räkenskaper skall årligen granskas av en revisor.

§ 11 Stiftelsens upplösning

Stiftelsen skall upplösas när stiftelsens ändamål uppfylls på annat sätt eller på grund av sådant myndighetsbeslut som påverkar stiftelsens möjlighet att uppfylla sitt ändamål eller efter enhälligt beslut av stiftelsens styrelse.

Vid stiftelsens upplösning skall stiftelsens tillgångar tillfalla Sjöddningssällskapet.

§ 12 Ändring av stadgar

Ändringar av dessa stadgar får utan tillstånd av myndighet göras av en enig styrelse. Ändring av §§ 3 och 6 samt denna § får dock inte göras.

Måseskär 1983-02-20

Leif Lehmann