groda

Naturlivet på Måseskär

Måseskär lever upp till sitt namn. Ön hyser ett stort antal häckande måsfåglar. Silltrut är den art som numerärt dominerar under häckningstid. Under våren går drygt 500 par silltrutar till häckning. Gråtrut, havstrut och fiskmås häckar också på ön, även om antalet par är betydligt lägre än silltrutarnas. Fisktärna häckar vissa år i stort antal, ibland med upp till 100 par. På och runt Måseskär häckar 15 – 20 par tobisgrissla. Sammanlagt häckar ett 35-tal fågelarter i området.

Totalt har 186 fågelarter observerats. Ön ligger strategisk till för många flyttande arter. Under våren blir Måseskär första landkänningen för fåglar som tagit sig över Kattegatt och Skagerack på sin flyttning mot norr. Allt från småfåglar och vadare till rovfåglar och ugglor passerar eller landar på ön både höst och vår.

Med sitt läge långt ute i väst är ön ett eldorado för den som vill skåda havsfåglar. Då vinden ligger på från den västra sektorn kan man året runt få fantastiska dagar med havslevande fåglar.

18 olika dagfjärilsarter är noterade på ön. Makaonfjärilen är kanske den mest spektakulära. Som imago, flygande, är den en av landets största dagfjärilar. På Måseskär har makaonfjärilen strandkvanne som värdväxt. Här lägger fjärilarna sina ägg och det är på kvannen som larven lever.

Stinkpaddan eller strandpaddan som den också kallas, förekommer i stort antal på Måseskär. Går man runt på ön med en ficklampa under en sommarnatt kommer man att se åtskilliga strandpaddor på jakt.

Runt Måseskär finns 200 – 400 knubbsälar. Det viktigaste sälsätet är Flateskär som ligger söder om ön. Förutom knubbsäl så har även 1 – 3 gråsälar observerats på Flateskär under de senaste åren.

På utsidan av Måseskär möter den Jutska strömmen den Baltiska ytströmmen. Här finns det oerhört gott om både växt- och djurplankton som drar till sig en mängd rovdjur. Vattnen är fiskrika och fiskätarna många.

Vill man skåda val i Sverige är nog Måseskär den bästa platsen. En stilla vårdag är det inte ovanligt att se över 20 tumlare jaga utanför öns västsida. I maj, när vårmakrillen kommer, observeras i stort sett årligen späckhuggare.

Måseskär är ett område av stort naturintresse och är också klassats som ett Natura 2000-område. Det främsta bevarandesyftet i detta område är att bevara en livskraftig population av knubbsäl och dess livsmiljö.

Det största hotet mot knubbsälarna är störningar från fr.a. friluftslivet och småbåtstrafiken under juni då de föder sina ungar samt under andra halvan av augusti då de byter päls.

Natur- och friluftsliv aug 2013

Bevarandeplan för Måseskär