ullakarinhoppar

Måseskärs historia

Många skeppsbrott och stor dramatik har utspelat sig I dessa farvatten. En förklaring ges av premiärlöjtnanten Frans Facks, som under större delen av 18-50-talet genomförde sjömätningar utmed Bohuskusten.. I en ödmjuk promoria i december 1862, ställd till Förvaltningen av Sjöärendena framför han idén om en fyr på Måseskär.

Han hade förkrossande statistik att hänvisa till. Några exempel:

På natten mellan 18 och 19 December 1860 blev den danska jakten Mariana vrak vid Sydbonden (Svarten). Den 6 November 1861 sjönk den norska skonaren Anna af Drammen vid Pickarna och knappt en månad senare, den 1 December, gick den danska skonaren Anna Maria Margareta under vid Fågelskär. och det finska skeppet Claes vid Flateskär. I vissa fall räddades besättningen men det var inte ovanligt att skeppen skönt med man och allt.

Under den första halvan av 1800-talet saknade stora delar av den svenska kusten fyrljus. De stora sjöfararnationerna och den allmänna opinionen tryckte på den svenska regeringen som till slut blev tvungen att planera för en utbyggnad av det svenska fyrsystemet. Uppdraget gick till Överingenjören vid Rikets Fyr- och Båkinrättning, Nils Gustaf von Heidenstam (far till riksskalden Werner von Heidenstam). I januari 1857 presenterade han sin plan ”projekt till ett fullständigare fyrsystem” som omfattade uppförandet av elva nya kustfyrar till den för den tiden oerhörda kostnaden av en miljon kronor.

Sommaren 1863 tillbringade Heidenstam på västkusten för att detaljplanera fyrbyggena här. Han hade då blivit varse löjtnant Facks Pretoria och landsteg den 4 augusti på Måseskär för att undersöka förhållandena här.  detta resulterade i att ett förslag och riktningen på Måseskärs fyr skickades till Lotsdirektören och via Sjöförvaltningen till Kungl. Makt. I ett kungligt brev daterat den 16 augusti 1864 godkändes förslaget med motiveringen ” Wi funnit anbringades av en fyr på klippan Måseskär vara för betryggandet af sjöfarten i denna del af Bohuslänska skärgården serdeles gagneligt…”. I maj 1865 påbörjades arbetet med anläggandet av Måseskärs fyrplats.

Läs mer om Måseskär på fyrsällskapets sida