växter

Vegetationen på Måseskär

Måseskär är en förhållandevis kal ö, men trots det finns det en rik växtlighet för att vara så långt ute i havsbandet. Förutom enstaka lågväxande träd finns det buskar av olika slag.

På de högre belägna hällarna kan man finna ljung och kråkbär. Bland karaktäristiska växter kan även nämnas kärleksört, styvmorsviol, trift, gul och vit fetknopp, gullris, majbräken, kaprifol, käringtand, strandglim, flock- och höstfibbla samt skörbjuggört. Även bohusfetknopp finns på några hällar. I hällkaren påträffas andmat och vid dammen och i smärre fuktigare partier och våtmarker växer bredkaveldun, plattstarr, knappsäv, svärdslilja, ryltåg, knäckfryle, kärrkavle samt sump- eller vattenmåra.

I vissa klåvor och tidigare odlingshägnader påträffas svarta vinbär, krusbär, hallon, björnbär, snårvinda och på ett ställe ett rikt bestånd av en orangefärgad trädgårdslilja.
På stränderna återfinns bl.a. strandaster, strandkål, strandråg, strandmålla, strandkvanne, strandklo, strandkrypa, strandmalört, saltgräs, marisp och kustbaldersbrå. Även den mer ovanligare strandbetan växer på några ställen där det finns partier med skalgrus, vid hamnen och på Håkansskär strax norr om Måseskär.